Site Overlay

Ekonomia feministyczna: R. Pearson, S. Chant, A. Sen.

Ekonomia feministyczna: R. Pearson, S. Chant, A. Sen.

Problematyka związana z dyskryminacją kobiet nie jest przez Amartye Sena traktowana w sposób marginalny. Przeciwnie, kwestia nierówności społecznej kobiet należy do głównego nurtu zainteresowań Noblisty, a on sam jest postrzegany jako przedstawiciel tzw. ekonomii feministycznej. W moim wystąpieniu odwołuję się do wybranych analiz gospodarstwa domowego oraz rynku kapitalistycznego dokonanych przez Sena oraz feministki lewicowe: Ruth Pearson oraz Sylvię Chant. Pomiędzy tezami stawianymi przez badaczki feministyczne a poglądami wysuwanymi przez Sena odnajduję szereg interesujących paraleli, które zestawiam, uwypuklając pewien wspólny front badań i zadań feministycznych. Referat wyjaśnia czym jest ekonomia feministyczna; na czym polega dyskusja z klasycznymi założeniami ekonomicznymi dotyczącymi gospodarstwa domowego oraz polemika z założeniami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstwa (i pracujących w nim kobiet) w ramach globalnej gospodarki kapitalistycznej. Tłumaczę również na czym polega Senowska zmiana w podejściu do problemu ubóstwa. Istotnym wątkiem, który towarzyszy powyższym rozważaniom jest krytyka tradycji paternalistycznej, która wyznacza kobietom status niższy niż mężczyznom.

The problems related to discrimination of women is not treated by Amartya Sen as marginal. To the contrary, the issue of social inequality of women belongs to the mainstream of the Nobel laureate’s interests, and he himself is perceived as a representative of the so-called feminist economics. In this article, I refer to selected household and capitalist market analyses carrie out by Sen and leftist feminists: Ruth Pearson and Sylvia Chant. I find many interesting parallels between the theses formulated by the feminist scholars and the ideas promulgated by Sen, which I juxtapose emphasising a certain common research frontier and feminist objectives. In particular, the text elucidates the following issues: what feminist economics is; what the discussion with classical economic assumptions concerning household consists in; what the discussion with the assumptions concerning the functioning of an enterprise (and women working there) within the global capitalist economy consists in; what Sen’s change in the approach to the issue of poverty consists in. One important thread that accompanies the above considerations is the critique of the paternalistic tradition, which attributes lower status to women than to men.