Site Overlay

Kultura słowa w kształceniu humanistycznym

Postmodernizm kontra hermeneutyka. O kondycji współczesnej humanistyki

W moim wystąpieniu pragnę przedstawić kondycję współczesnej humanistyki odwołując się do dwóch współczesnych nurtów filozoficznych: postmodernizmu i hermeneutyki. Termin „postmodernizm” zamierzam objaśnić odnosząc się do opozycji jaka występuję pomiędzy pojęciem nowoczesności i ponowoczesności. Postaram się również objaśnić pojęcie „hermeneutyki” – współczesnego nurtu filozoficznego, który służy rozumieniu i interpretacji wytworów kulturowych, zwłaszcza tych związanych ze słowem i tekstem. Moje wystąpienie jest równocześnie próbą opisu takich idei jak: koniec metanarracji, koniec historii, czy intertekstualność. Postaram się także pokazać, że istota sporu postmodernizmu z hermeneutyką w bezpośredni sposób łączy się z dewaluacją takich tradycyjnych pojęć jak: „prawda”, „autorytet”, „religia”. Treść mojego wystąpienia wiąże się ściśle z pytaniem o kształt współczesnego szkolnictwa i trudności, na jakie w dobie postmodernizmu napotyka pedagog w procesie wychowywania i przekazywania wiedzy.